Ochrana osobných údajov

Spoločnosť NOVART, s.r.o. (ďalej len „Novart“), so sídlom Vavilovova 22, 851 01
Bratislava, IČO: 35712201, IČ DPH: SK2020265918 prevádzkovateľ webovej
stránky www.novart.sk , vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú
považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými
ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.
Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich
ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania
osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o
vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.
 
1.   Osobné údaje a ich spracovanie
1.1.  Kategórie osobných údajov
Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate.
Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:
 Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu,
fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie, platobné údaje. 
 Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky
segment, objem poskytnutých služieb.
 Prihlasovacie údaje. Prihlasovacie mená a heslá. Nemáme prístup ku skutočnému
heslu.
Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:
 Meno a kontaktné údaje – e-mailová adresa a krstné meno. 

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:
 Údaje z komunikácie medzi Novart a zákazníkom
1.2.  Účely spracovania osobných údajov:

 Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané
služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje.
Konkrétne sem patria:
 Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných prostredníctvom
našej webovej stránky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej
zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné
doklady).
 Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie
prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje
na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.
 Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej
individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-
mailom alebo inou formou, aby sme vám pripomenuli, že máte tovar v online košíku,
pomohli vám s dokončením vašej objednávky, oznámili vám aktuálny stav vašej
žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od vás získali ďalšie informácie
alebo vás upozornili, že musíte vykonať akciu nutnú na zachovanie aktívneho stavu
vášho účtu.
 Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a
systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované
rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na
základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a
spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu
v hospodárskej súťaži. Aby sme Vašim právam a záujmom zaistili dostatočnú
ochranu, s cieľom zlepšovania používame osobné údaje, ktoré sú v čo najväčšej
možnej miere anonymizované.
 Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj
z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich
systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov
a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.
 Marketingové ponuky.

 Obchodné oznámenie
 Zasielame vám obchodné oznámenie týkajúce sa obdobných produktov, ako ste si
kúpili.
 Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre
odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile.
 V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše
elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich
zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.
 Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe
ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných
údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov
(cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch,
zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nevykonávame
plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky.
 Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam.
Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.
 Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou
Novart
 V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies,
spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových
stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Novart, a to na účely zaistenia lepšej
prevádzky internetových stránok Novart a na účely internetovej reklamy spoločnosti
Novart. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.
 
1.3.  Odovzdanie osobných údajov tretím stranám
Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy,
ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu
alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.
 a) sesterským spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy

 b) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s
cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej
zmluvy
 c) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a
riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
 d) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát
 e) tretím stranám, napr. právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom
spracovania daňových dokladov, vymáhanie pohľadávok alebo ďalších dôvodov
vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností
 f) verejným orgánom (napr. polícia)

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto
spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania
osobných údajov príslušných spoločností a osôb.
 
2.   Zákaznícke konto
 a) V rámci uzavretia zmluvy vám zakladáme zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené
heslom. V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom
vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať do svojich údajov o dokončených aj
nedokončených objednávkach a upravovať zasielanie newslettera. Prostredníctvom
zákazníckeho konta môžete takisto spravovať svoje osobné údaje a zasielanie
newslettera.

3.   Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania
3.1.  Zabezpečenie osobných údajov
 a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame
kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a
ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a
zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich
pozmeňovaniu či rozširovaniu.

 b) U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov
s nariadením GDPR.
 c) Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní vášho osobného
hesla. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste vaše
prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení vašej činnosti
v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy,
ak používate počítač spolu s inými používateľmi. Novart nepreberá zodpovednosť za
zneužitie použitých hesiel, ibaže by túto situáciu Novart priamo spôsobila.
3.2.  Obdobie spracovania
Osobné údaje spracovávame a uchovávame
 v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej
zmluvy
 1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov
 v čase, počas ktorého je Novart povinné ako správca uchovávať podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené
spoločnosťou Novart, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich
vystavenia.
 Súhlas pre upozornenie na dostupnosť tovaru zostáva v platnosti do odoslania
informácie o dostupnosti, najdlhšie však počas 1 roka alebo do jeho odvolania.
 Súhlas s marketingovými ponukami je platný 4 roky alebo do odvolania
 Recenzia 8 rokov
 Komunikácia 3 roky

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je
dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.
4.   Práva subjektov údajov
 a) Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať
bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.
 b) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore
s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných

údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto
vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu
osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.
 c) Pre uplatnenie svojich práv kontaktujte poverenca pre ochranu osobných údajov
na e-mailovej adrese  marketing@novart.sk . Obrátiť sa môžete aj na Úrad na ochranu
osobných údajov.
 d) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ
odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané
alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré Novart
potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky)
či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde
takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude
uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.
5.   Webové stránky
5.1.  Súbory cookies
Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná,
zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú
uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo
vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť  tu . Súbory
cookies využívame napr. na:
 správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju
objednávku
 zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať
 čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu
návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách
Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité
tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie
tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach
môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia

internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach.
Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.
 
5.2.  Využitie súborov cookies
Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy.
Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu
našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom
zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov
cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho
prehliadača).
Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:
 analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že
pochopíme, ako ho používatelia používajú
 konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať
výkon rôznych predajných kanálov
 remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne
zacielenie
 esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu
5.3.  Odmietnutie súborov cookies
Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača.
Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky
prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť
alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.
Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie
môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii
internetových prehliadačov
Chrome
Firefox
Internet Explorer

Android
Účinný nástroj na správu súborov cookie je tiež k dispozícii na
stránkach  http://www.youronlinechoices.com/sk/
5.4.  Odkazy
Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a
obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a
prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady
zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a
nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo
služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupné
prostredníctvom nich.
 
6.   Kontaktujte nás
V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás
neváhajte kontaktovať na adrese v päte týchto Zásad alebo prostredníctvom e-
mailovej adresy.
Zodpovedná osoba: marketing@novart.sk
Kontakt: Novart, s.r.o.
P. O. Box 19
Tomášikova 2497/54
831 04 Bratislava – Nové Mesto
 
7.   Účinnosť
Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 01.03. 2020.

Partneri

Kontaktujte nás

Ak máte nejaké otázky, alebo záujem o spoluprácu neváhajte nás kontaktovať!

Viac info na:
info@novart.sk

Telefonický kontakt:
+421 907 097 911